mobirise.com

โครงสร้างกลุ่มงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

พันธกิจ

            ๑. สร้างบัณฑิตให้มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในระดับท้องถิ่นและสากล

            ๒. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาในทุกรูปแบบ

            ๓. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของศูนย์สหกิจศึกษา

            ๔. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

            ๕. ส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร


ค่านิยม

            ร่วมกันพัฒนาบัณฑิตให้มีอาชีพที่สมบูรณ์

                                    สมบูรณ์ หมายถึง การที่นักศึกษามีอาชีพที่ตรงสายงานและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน การประกอบอาชีพนั้นมากกว่า ๑


ประเด็นยุทธศาสตร์

                ๑. ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามมาตรฐาน

                ๒. พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาให้ครบทุกรูปแบบ

                ๓. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของศูนย์สหกิจศึกษา

                ๔. การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษา

                ๕. ศูนย์สหกิจศึกษาได้ความไว้วางใจให้เป็นองค์กรชั้นนำ


การกำหนดกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามมาตรฐาน

กลยุทธ์

                ๑.๑. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

                ๑.๒. ผลักดันให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในกลุ่มอาเซียน

                ๑.๓. ร่วมสร้างบัณฑิตมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องของสถานประกอบการระดับภูมิภาคและระดับสากล

                ๑.๔. การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้ได้โควตาการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา

กลยุทธ์

                ๒.๑. พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาให้ครบทุกหลักสูตร

                ๒.๒. สนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้กับหลักสูตรและสถานประกอบการ

        ประเด็นกลยุทธ์ที่๓ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของศูนย์สหกิจศึกษา

กลยุทธ์

                ๓.๑. พัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน แบบ (PDCA)และระบบสารสนเทศส่งผลต่อ ความสำเร็จของศูนย์สหกิจศึกษา

                ๓.๒.การกำหนดนโยบายในด้านสหกิจศึกษาที่เด่นชัดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและค่านิยมร่วมกัน

        ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ การระดมทรัพยากรเพื่อศูนย์สหกิจศึกษา

กลยุทธ์

                ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษา

        ประเด็นกลยุทธ์ที่๕ ศูนย์สหกิจศึกษาได้รับความไว้วางใจให้เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภาคตะวันออก

กลยุทธ์

                ๕.๑ พัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีให้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง

                ๕.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

SHARE THIS PAGE!