mobirise.com

ปรัชญา
               “สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างบัณฑิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

วิสัยทัศน์
               “มุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตให้มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในระดับสากล”

พันธกิจ

๑. สร้างบัณฑิตให้มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในระดับท้องถิ่นและสากล
๒. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาในทุกรูปแบบ
๓. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของศูนย์สหกิจศึกษา
๔. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
๕. ส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตให้ตรงตามมาตรฐาน
กลยุทธ์

                 ๑.๑. การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาสหกิจศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 

                 ๑.๒. ผลักดันให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในกลุ่มอาเซียน 

                 ๑.๓.ร่วมสร้างบัณฑิตมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องของสถานประกอบการระดับภูมิภาคและระดับสากล

                 ๑.๔.การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้ได้โควตาการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๒ พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา
กลยุทธ์      

                ๒.๑. พัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาให้ครบทุกหลักสูตร

               ๒.๒.สนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้กับหลักสูตรและสถานประกอบการ


ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของศูนย์สหกิจศึกษา 

กลยุทธ์

                ๓.๑.พัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน แบบ (PDCA)และระบบสารสนเทศส่งผลต่อ ความสำเร็จของศูนย์สหกิจศึกษา

                ๓.๒.การกำหนดนโยบายในด้านสหกิจศึกษาที่เด่นชัดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและค่านิยมร่วมกัน

ประเด็นกลยุทธ์ที่๔ การระดมทรัพยากรเพื่อศูนย์สหกิจศึกษา
 กลยุทธ์

                  ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษา

ประเด็นกลยุทธ์ที่๕ ศูนย์สหกิจศึกษาได้รับความไว้วางใจให้เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภาคตะวันออก
กลยุทธ์

                 ๕.๑ พัฒนาสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีให้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง

                 ๕.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร