โครงการประกวดสหกิจศึกษา

โครงการประกวดสหกิจศึกษา เนื่องในวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 3 ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 21 ก.พ. 2556
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคาร 1 เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-319111 ต่อ 10185, 088-5853493

งานพัฒนาสหกิจศึกษา, งานพัฒนาอาชีพ : coop@rbru.ac.th, www.facebook.com/rbru.cwie

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : ubi@rbru.ac.th, www.facebook.com/ubi.rbru

web counter

จำนวนผู้เข้าชม