การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) และสหกิจศึกษา”

การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) และสหกิจศึกษา” จากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก ณ โรงแรม J Pattaya จังหวัดชลบุรี วันที่22 – 24 กรกฎาคม 2558
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU
coop RBRU

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคาร 1 เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-319111 ต่อ 10185, 088-5853493

งานพัฒนาสหกิจศึกษา, งานพัฒนาอาชีพ : coop@rbru.ac.th, www.facebook.com/rbru.cwie

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : ubi@rbru.ac.th, www.facebook.com/ubi.rbru

web counter

จำนวนผู้เข้าชม