ขอแสดงความยินดี นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษาระดับภาคตะวันออก ในวันงานสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดี
นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 
        นายจักรายุทธ เจริญศรีสุข สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ โครงงานสหกิจศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        เรื่อง แนวทางและการจัดทำการยกระดับผู้ประกอบการตัวแทนออกของสู่มาตรฐาน เออีโอ
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์

        นางสาวฐิตาภา สงคราม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ โครงงานสหกิจศึกษาสายนวัตกรรม
        เรื่อง การออกแบบและสร้างรถเข็นรอลเลอร์ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยในส่วนงาน Small Part ของ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อาจารย์กฤติยา เกิดผล และอาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์

        ในการประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษาระดับภาคตะวันออก วันงานสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 6 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและร่วมเป็นกำลังใจให้ในการแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษาระดับประเทศ
law RBRU
law RBRU
law RBRU

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคาร 1 เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-319111 ต่อ 10185, 088-5853493

งานพัฒนาสหกิจศึกษา, งานพัฒนาอาชีพ : coop@rbru.ac.th, www.facebook.com/rbru.cwie

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : ubi@rbru.ac.th, www.facebook.com/ubi.rbru

web counter

จำนวนผู้เข้าชม