โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ร่นที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี