rbru     ttt1
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2
วันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม นิวแทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี


           

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 10185 หรือ 088-585-3493
coop@rbru.ac.th