หน่วยพัฒนาอาชีพ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-319111 ต่อ 10185, 088-5853493

coop@rbru.ac.th

www.facebook.com/ubi.rbru

RBRUCOOP