หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


...

นางสาววริษฐา รักษาพรต

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน แบรนด์แม่น้ำค้างทุเรียนเชื่อม
...

นางกานตนา เทพจันดา

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา แบรนด์น้ำพริกเผาคุณอ้อย
...

นางระเบียบ เชยชม

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเติมอากาศ แบรนด์ สวนเชยชม
...

นางจิรฐา มีผิว

(กลุ่มแม่บ้านเกษตรปลายคลอง)

แบรนด์ เส้นจันท์ผัดซอสมังคุด
...

นางสาววรพชร วงษ์เจริญ

แบรนด์ แรบบิทจันท์ น้ำมะปี๊ดผสมน้ำผึ้ง
...

นายธีระ พุทธรังษี

แบรนด์ ประชาฟู้ดส์ น้ำปลาร้าต้มสุก

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-319111 ต่อ 10185, 088-5853493

coop@rbru.ac.th

www.facebook.com/ubi.rbru

RBRUCOOP