coop rbru frist

ข่าวศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รับสมัครนักศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมโครงการบริษัทจำลอง เพื่อปฏิบัติในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
more
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล
more
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษาระดับภาคตะวันออก ในวันงานสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 6
more
กำหนดการเกี่ยวกับการเตรียมสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
more
โครงการนิทรรศการการจัดหางานและแสดงผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
more
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
more

ภาพกิจกรรม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อ่านเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) และสหกิจศึกษา”
อ่านเพิ่มเติม
การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย รุ่นที่ 21/2558
อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ่านเพิ่มเติม
มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 Thai Higher Education And Conference 2014 : THEC 2014
อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกวดสหกิจศึกษา
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาคาร 1 เลขที่ 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

039-319111 ต่อ 10185, 088-5853493

งานพัฒนาสหกิจศึกษา, งานพัฒนาอาชีพ : coop@rbru.ac.th, www.facebook.com/rbru.cwie

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี : ubi@rbru.ac.th, www.facebook.com/ubi.rbru

web counter

จำนวนผู้เข้าชม